Evrad-ı Şerif 1

Allah Teala’nın mübarek isminin yardımı niyetiyle

Evrâd-ı Şerîfe’ye başlarım.

“Er-Rahmân” dünyada kullarına nimet verici,

“Er-Rahîm” ahirette yalnız müminlere cennetle ikram edicidir.

********

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Allâhümme ente’s-selâm 2. Ve minke’s-selâmü. 3. Ve ileyke yeûdü’s-selâm. 4. Fe hayyinâ Rabbenâ bi’s-selâm. 5. Ve edhılnâ dârake dâra’s-selâm. 6. Tebârakte Rabbenâ bi’s-selâm 7. Ve teâleyte leke’l-hamd ü yâ zelcelâli ve’l-ikrâm. 8. Sübhâneke mâ ‘abednâke hakka ibâdetike yâ ma’bûd. 9. Sübhâneke mâ ‘arafnâke hakka ma’rifetike yâ ma’rûf. 10. Elhamdü lillâhi ale’t-tevfîk.

***************

1.-3. Ey Allah’ım, zatı ayıptan ve sıfatı noksandan ve kötü fiillerden pâk ve sâlim olan ve kullarını korkulu şeylerden kurtarıcı sensin. Dinî ve dünyevî âfetlerden ve kahır eserlerinden iki cihanda selâmet ve kurtuluş sendendir. İki cihanda selamet, sana dönüşe ve kavuşmaya bağlıdır. 4. Ey Rabbimiz, bizi korkunç şeylerden muhafaza buyur ve selametle ebedî hayata eriştir. 5. Bizi fazlınla ve lütfunla ‘Darüsselam’ ismiyle isimlendirilen cennetine koy. 6. Sen selamet, bereket ve ihsan sahibisin. 7. Ey azamet, celâl, ikram ve cemal sahibi olan Allah’ım! Zatınla, ef’âlinle, sıfatınla herkesten ve her şeyden yücesin. Bütün hamd ve senâ ancak sana mahsustur. 8. Ey yücelerden yüce Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan takdis ve tenzih ediyoruz ki, zat-ı pâkine layık ibadetle sana kulluk edemedik. 9. Ey nimet vermek ve ihsan etmekle tanınmış olan Allah’ım. Seni hakikatin üzere bilemedik. 10. Her türlü övgü, bizleri hayra ve ma’rifetullah’a muvaffak kılan Allah’a mahsustur.