Evrad-ı Şerif 14

be’asenâ min merkadinâ. Hazâ mâ ve’ade’r-rahmânü ve sadeka’l-mürselûn. 51. İn kâne’t illâ sayhate’n vâhidete’n feizâ hüm ce-mî’un ledeynâ muhdarûn. 52. Fe’l-yevme la tuzlemü nefsün şey’en velâ tüczevne illâ mâ küntum ta’melûn. 53. İnne ashâbe’l-cenneti’l-yevme fî şuğulin fâkihûn. 54. Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin ale’l-erâiki müttekiûn. 55. Le hüm fihâ fâkihetü’n ve lehüm mâ yedde’ûn. 56. Selâmü’n kavle’n min-Rabbi’r-rahîm. 57. Ve’mtâzü’l-yevme eyyühe’l-mücrimûn. 58. Elem ‘a’hed ileyküm yâ benî Âdeme en lâ ta’büdü’ş-şeytân. İnnehû leküm adüvvü’n mübîn. 59. Ve eni’ büdûnî. Hazâ sırâtu’n müstekîm. 60. Ve lekad edalle min-küm cibille’n kesîra’n efelem tekûnû ta’kılûn 61. Hâzihî cehennemü’l-letî küntüm tû’adûn 62. Islev-he’l-yevme bimâ küntüm

*********

51. Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi topyekûn ve derhal huzurumuzda hâzır bulundurulurlar. 52. Artık o gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz de orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. 53. Doğrusu, o gün cennetlikler, gerçekten ni’metler içerisinde safâ sürerler. 54. Kendileri de, zevceleri de cennet gölgeleri altında, tahtların üstüne kurulurlar. 55. Orada, onlar için her türlü meyve vardır. Bütün arzuları (derhal) yerine getirilir. 56. Onlara pek merhametli Rabb’in (bizzat) söylediği selâm vardır. 57. (Cehennemliklere) “Ey günahkârlar, bugün siz (cennetliklerden) ayrılın denir. 58. (Allah Teâlâ) Ey Âdemoğulları! Ben size şeytâna tapmayın, çünkü o size apaçık bir düşmandır, demedim mi? 59. Ve “ bana kulluk edin; işte dosdoğru yol budur.”diye size emretmedim mi? 60. Andolsun ki şeytan sizden nice nesilleri kandırıp saptırdı. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz? 61. İşte bu size va’dedilen cehennemdir. 62. İnkârınız sebebiyle bugün girin oraya.