Evrad-ı Şerif 15

tekfürûn. 63. El-Yevme nahtimü ‘âlâ efvâhi-him ve tükellimünâ eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. 64. Velev neşâü letamesnâ ‘âlâ a’yü-nihim festebeku’s-sırâta fe ennâ yübsırûn. 65. Velev neşâü lemesahnâhüm âlâ mekânetihim femestetâ’û mudıyye’n ve lâ yerciûn. 66. Ve men nüammir hü nünekkis hü fi’l-halkı efelâ ya’kılûn. 67. Ve mâ alle’mnâhü’ş-şi’ra ve mâ yenbeğî leh in hüve illâ zikrun ve Kur’ânü’n mübîn. 68. Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkka’l-kavlü ale’l-kâfirîn. 69. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydînâ en’âmen fe-hüm lehâ mâlikûn. 70. Ve zellelnâ hâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. 71. Ve lehüm fihâ menâfi’u ve meşâribü, efelâ yeşkürûn. 72. Ve’t-tehazû min dûni’l-lâhi âlihete’n le’alle hüm yünsarûn.

*********

63. İşte o gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır; ayakları da şâhidlik eder. 64. Dileseydik gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için uğraşıp didişirlerdi. Ama, nasıl görebilirlerdi? 65. Dileseydik onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler, ne de geri dönebilirlerdi. 66. Biz kime uzun ömür verirsek, biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşün müyorlar mı? 67. Biz Muhammed (s.a.v.)’e şiir de öğretmedik. Zâten O’na şiir yakışmaz da. O’nun söyledikleri, Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’ân’dır. 68. (O söz), kalbi diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı haketsinler diye. 69. Onlar görmüyorlar mı ki (kudret) ellerimizle kendileri için birçok hayvan yarattık da onlara sâhip oldular. 70. Bu hayvanları onların emrine verdik, onların bir kısmını binek olarak kullanırlar; bir kısmını da besin olarak yerler. 71. Bu hayvanlarda onlar için daha nice faydalar ve içecek (süt) ler vardır. Hâlâ şükretmezler mi? 72. Onlar Allah’ı bırakıp da, kendilerine yardımı dokunur diye, başka tanrılar edindiler.