Evrad-ı Şerif 16

73. La yestetıy’ûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. 74. Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na’lemü mâ yüsirrûne ve mâ yu’linûn. 75. Evelem yera’l-insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn. 76. Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkah. Kâle men yuhyi’l-’ızâme vehiye ramîm. 77. Kul yuhyî hellezî enşeehâ evvele merrah. Vehüve bikülli halkı’n alîm. 78. Ellezî ce’aleleküm mine’ş-şeceri’l-ahdari naran feizâ entüm minhü tûkıdûn. 79. Eve-leysellezî halekas semâvâti ve’l-arda bi kâdirin âlâ en yahlüka mislehüm. Belâ ve hüve’l-hallâku’l-’alîm. 80. İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün feyekûn. 81. Fe sübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi türceûn. (Yasin :1-81) 1. Velâ ted’u mâllâhi ilâhen âhar. Lâ ilâhe

*********

73. Halbuki bu ilâhlar onlara asla yardım edemezler. Aksine kendileri o tanrılar için nöbetçi askerdirler. 74. (Habîbim!) O halde O münkirlerin sözleri sakın seni üzmesin. Şüphe yok ki biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliyoruz. 75. İnsan, kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi de hemen (bize) apaçık bir hasım kesilir, 76. Kendi yaratılışını unutarak bize “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?“ diyerek misâl getirmeye kalkışır. 77. De ki: “İlk olarak onu kim yarattı ise O diriltir. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.” 78. Yemyeşil (yaş) ağaçtan size ateş çıkaran O’dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. 79. Gökleri ve yeri yaradanın, onlar gibisini (benzerini) yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü O,bütün mahlûkâtı yaradan ve (yaratmanın sırrını) hakkıyla bilendir. 80. O, bir şeyi yaratmak istediği zaman, O’nun yaptığı sâdece o şeye «ol» demekten ibarettir; o da hemen oluverir. 81. Herşeyin hükümranlığı elinde olan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Siz de ancak O’na döndürüleceksiniz. (Yasin :1.-81) 1. Allah ile birlikte başka bir ilâha tapıp yalvarma!