Evrad-ı Şerif 17

illâ hû. Küllü şey’in hâlikün illâ vecheh. lehü’l-hükmü ve ileyhi türceûn.(Kasas:88) 2. Velekad sebekad kelimetünâ li’ıbâdinel mürselîn. (Sâffât:171) 3. İnnehüm lehümül mensûrûn. (Sâffât:172) 4. Ve inne cündenâ lehümül ğâlibûn. (Sâffât:173) 5. Fetevelle anhüm hattâ hıyn. (Sâffât:174) 6. Ve ebsırhüm fesevfe yübsırûn. (Sâffât:175) 7. Efebi azâbinâ yesta’cilûn (Sâffât:176) 8. Feizâ nezele bisâhatihim fesâe sabâhul münzerîn. (Sâffât:177) 9. Vetevelle anhüm hattâ hıyn. (Sâffât:178) 10. Ve ebsır fe sevfe yübsırûn. (Sâffât:179) 11. Sübhâne Rabbike Rabbil i’zzeti amma yesıfûn.Ve selâmün alel mürselîn. Velhamdü lillâhi Rabbil âlemin. (Sâffât:181-182)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Yâ eyyühe’l-lezîne âmenü-ttekullâhe ve’l-tenzur nefsün mâ kaddemet

*********

O’ndan başka ilâh yoktur. O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na döndürüleceksiniz. (Kasas: 88) 2. Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir. 3. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. 4. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. 5. Onun için sen bir süre onlara aldırış etme. 6. Onların halini gör, onlar da göreceklerdir. 7. Azabımıza uğramakta acele mi ediyorlar? 8. O azap, yurtlarına indiğinde, uyarılan, fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur! 9. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlara aldırma. 10. İnecek azabı gözetle, onlar da göreceklerdir. 11. Senin kudretli Rabb’in, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan münezzehtir. 12. Bütün peygamberlere selâm olsun! 13. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamdolsun. (Sâffât: 171-182)

Taşlanmış şeytânın şerrinden Allah’a sığınırım.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın.