Evrad-ı Şerif 18

liğadin ve’ttekullâh. İnnellâhe habîrun bimâ tâ’melûn. (Haşr:18) 2. Velâ tekûnû kellezîne nesullâhe feensâhüm enfüsehüm. Ülâike hümül fâsıkûn. (Haşr:19) 3. La yestevî ashâbünnâri ve ashâbül cenneh. Ashâbül cenneti hümül fâizûn. (Haşr:20) 4. Lev enzelnâ hâzel Kur’ân’e âlâ cebelin leraeytehû hâşian mütesaddian min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. (Haşr:21) 5. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. Alimül ğaybi veşşehâdeh hüverrahmânûr rahıym. (Haşr:22) 6. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül mü-heyminül azîzül cebbârul mütekebbir. Sübhânellâhi amma yüşrikûn.(Haşr:23) 7. Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ. Yüsebbihu lehû mâ fıssemâvâti

*********

Allah’tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdârdır. (Haşr: 18) 2. Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. (Haşr: 19) 3. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. (Haşr: 20) 4. Eğer biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr: 21) 5. O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. (Haşr: 22) 6. O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır. Üstündür. Buyruğunu her şeye geçirendir, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. (Haşr: 23) 7. Var eden, yaratan, yarattıklarına şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbîh ederler.