Evrad-ı Şerif 2

11. Ve estağfirullâhe ale’t-taksîr. 12. Eşhedü en lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh. 13. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. La ilâhe illallâhü lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayru ve hüve âlâ külli şey’in kadîr. 14. Lâ ilâhe illallâhü lehü’n-ni’metü ve lehü’l-fadlü ve lehü’s-senâü’l-hasen. Lâ ilâhe illallâhü sâhıbü’l-vahdâniyyeti’l-kadîmiyyeti’l-ezeliyyeti’l-ebediyyeh. 15. Lâ ilâhe illallâhü velâ na’büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe’l-kâfirûn. 16. Allâhümme lâ mâni’a limâ a’tayte velâ mu’tıye limâ menâ’te velâ hâdiye limâ azlelte. 17. velâ mudille limâ hedeyte 18. velâ râdde limâ kazeyte 19. Velâ mübeddile limâ hakemte 20. Velâ yenfe’u ze’l-ceddi minke’l-ceddü 21. Bismillâhi

*********

11. Yüksek ve ulu dergâhından her bir günahım için mağfiret isterim. 12. Ben şehadet ederim ki, gerçekten ibadete layık ve müstahak Allah Teâlâ’dan başkası yoktur. İbadete layık ve müstahak Allah Teâlâ Hazretleridir. 13. Zatında eşsiz olup fiillerinde ve sıfatında ortak ve benzeri olmadığı halde, ben şehadet ederim ki, gerçekten Hazreti Muhammed (s.a.v.) Allah Teâlâ’nın kulu ve elçisidir. İbadet ancak Allah’adır. Öyle Allah ki, mülk ona mahsustur. Öyle Allah ki, hamd O’na mahsustur. Öldürmek ve diriltmek O’na mahsustur. Allah zatında sonsuz hayat ile diri olup O’na asla ölüm erişmez ve zeval gelmez. Bütün hayırlar, iyilikler onun kudret elindedir. O Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeter. Kudretinin yetmediği ve erişmeyeceği bir şey yoktur.” 14. Allah’tan başka ilah yoktur. Nimet vermek, karşılıksız ihsan ve yardım etmek ona mahsustur. Bütün övgü ve güzellikler O’na mahsustur 15. İbadete layık ancak Allah’tır ki; vahdaniyyet, ferdiyyet, kadîmiyyet, ezeliyyet ile ebediyyet O’nundur. İbadete layık ve müstahak Celâl sahibi olan Allah’tır. Kafirler beğenmeselerde dini Allah’a tahsis ederek samimiyetle ibadeti ancak O’na yaparız. 16. - 20. “Ey mabudum, senin ihsan edip bağışladığın şeyi engellemeye hiç kimsenin gücü yetmez. Senin vermediğin şeyi vermeye de kimsenin gücü yetmez. Kaza ve kaderini kimse geri çeviremez. Sapıklığa düşürdüğün kimseyi, hiç kimse hidayete eriştiremez. Senin hidayete ulaştırdığınıda hiç kimse saptıramaz. Dünya ve ahiret işlerinde senin hükmeylediğin şeyi değiştirici yoktur. Zengin olanlara zenginlikleri fayda etmez. Zenginlik, senin fazlınla meşgul olmaktır.