Evrad-ı Şerif 24

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Lem yekünillezîne keferû min ehli’l-kitâbi vel müşrikine münfekkîne hattâ te’tiyehümül beyyineh. 2. Rasûlün minellâhi yetlû sûhufen mutahheraten fîhâ kütübün kayyimeh. 3. Vemâ teferrakallezîne ütül kitâbe illâ min ba’di mâ câethümül beyyineh. 4. Ve mâ ümirû illâ liya’büdüllâhe muhlisıyne lehüd dîyne hunefâe ve yukıymüssalâte ve yü’tüz zekâte ve zâlike dîynül kayyimeh. 5. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikine fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ülâike hüm şerrul beriyyeh. 6. İnnellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti ülâike hüm hayrul beriyyeh. 7. Cezâühüm...

*********

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar, ehl-i kitaptan olanlar ve müşrikler, küfürden ayrılacak değillerdi. 2. (İşte o apaçık delîl) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri ihtiva eden, arınmış sahîfeleri okuyan bir elçidir. 3. Kendilerine kitap verilenler o açık delîl (elçi) geldikten sonra ayrılığa düştüler. 4. Oysa onlar, doğruya yönelerek, dîni yalnız Allah’a has kılarak O’na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekâtı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur. 5. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan inkâr edenler, şüphesiz, içinde temelli kalacakları, cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüsüdürler. 6. Fakat îmân edip sâlih amel işleyenlere gelince onlar da yaratıkların en iyisidirler.