Evrad-ı Şerif 3

Ellezî lâ yedurru me’a ismihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’u’l-alîm. 22. Bismillâhi âlâ nefsî ve dînî. 23. Bismillâhi âlâ ehlî ve mâlî. 24. Bismillâhi âlâ mâ a’tânî. 25. Rabbî Allâhü Rabbî velâ üşrikü bihî şey’â. Allâhü e’azzü ve ecellü mimmâ ehâfü ve ahzeru azze câruke ve celle senâüke ve tekaddeset esmâüke velâ ilâhe ğayruk. 26. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri gayrî 27. Ve min şerri külli cebbârin anîd. 28. Ve min şerri külli şeytânin merîd. 29. İnne velîy’ellâhü’l-lezî nezzele’l-kitâbe vehüve yetevelles sâlihıyn. 30. Fe in tevellev fekul hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşil azîm. 31. Lâ ilâhe illâ hüve’l-hakîmü’l-kerîm. 32. Sübhânallâhi Rabbi’l-’arşi’l-’azîm.

*********

21. Allah’ın adıyla başlarım ki, O’nun ismiyle başlayan bir işe yerdeki ve gökteki hiçbir şey zarar veremez. O, her şeyi işiten ve bilendir. 22. Ben, canım için ve dinim için Bismillah derim. 23. Ben, ailem ve malım üzerine Hak Teâlâ’nın mübarek ismini anarım. 24. Rabbimin bana fazl ve kereminden bağışladığı şey üzerine ona bürünerek sığınak ve korunak buluyorum. 25. Allah, Rabbimdir ki; ona hiçbir şeyi ortak koşmam. O, benim korkup çekindiğim şeylerin hepsinden daha yüce, daha ulu, daha kuvvetli ve gâliptir. Eşi ve benzeri yoktur. Senin imdad ve yardım eylediğin kimse, düşmanına galip oldu. Seni övmekte âlem aciz ve bütün yaratılmışların dili kısırdır. İsimlerin eksikliklerden uzak ve temizdir. Ululuk, ferdiyet ve vahdaniyet zatına mahsustur. Senden başka ilâh yoktur. 26. Allah’ım! Ben nefsimin şerrinden ve hilesinden sana sığınıyorum. 27. Her bencil ve kibirli, inatçı, zararlı olan kimselerin şerlerinden de sana sığınıyorum. 28. Her bir şeytan ve inatçı cinlerin şerrinden de sana sığınıyorum. 29. Gerçekten benim sahibim, yardımcım ve yaratıcım o Allah’tır ki, Kur’an’ı ahir zaman peygamberi olan Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e indirip ihsan eyledi. 30. Öyle Celal sahibidir ki, iyi ve ibadet edici kullarının her halükârda yardımcısıdır. Eğer sana iman etmekten yüz çevirirlerse şöyle söyle: ‘Allah bana kâfidir ve ondan başka ilâh yoktur. Yalnız O’na güvendim, O’na dayandım. O yüce arşın sahibidir.’ 31. O’nun cömertliği ve ihsanı bana bol bol yeter. 32. Yüce arşın Rabbi olan Allah’ı noksanlardan tenzih ederim.