Evrad-ı Şerif 34

16. Ve’l-hamdü lillâhi 17. Ve’l-’azametü lillâhi 18. Ve’l-kudratu lillâh. Velkibriyâü lillâh. 19. Ve’l-izzetü lillah 20. Ve’l-celalü lillah 21. Ve’l-ceberutü lillâh. 22. Ve’s-sultânü lillâhil 23. El-vâhıdü’l-kahhâr. 24. Bi hî asbahtü 25. Ve bihî emseytü 26. Ve bihî ahyâ 27. Ve bihî emûtü ve ileyhil ba’sü vennüşûr. 28. Radıytü billahi Rabben 29. Ve bi’l-İslâmi dînen 30. Ve bi Muhammedin sallallâhü teâlâ ‘aleyhi ve selleme nebiyyen. 31. Ve bi’l-kâ’beti kıbleten 32. Ve bi’s-salâti ferîdaten 33. Ve bi’l-Kur’âni imâmen. 34. Ve bi’s-sıddîkı vel fârûkî 35. Ve zinnûrayni 36. Ve’l-mürtezâ 37. Rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmeîn. 38. Eimmeten ve bihalâlillâhi teâlâ halâlen ve biharâmillâhi teâlâ harâmâ. 39. Ve bil cenneti sevâben 40. Ve...

*********

16. Hamd Allah’adır. 17. İhtişam Allah’ındır, 18. Kudret ve büyüklük de Allah’ındır. 19. İzzet Allah’ındır. 20. Celâl de Allah’ındır. 21. Son derece ululuk Allah’ındır. 22. Saltanat, her hususta galip ve tek olan Allah’ındır. 23. Tek kahredici Allah’tır. 24. Ben O’nunla (Allah ile) sabahladım, 25. yine O’nunla akşamladım. 26. O’nunla yaşarım, 27. O’nunla ölürüm.Yeniden dirilişimiz ve dönüşümüz ancak Allah’adır. 28-31. Allah, Rabb’im olduğundan; İslâm dînim olduğundan Hz. Muhammed, (Allah Teâlâ’nın salât ü selâmı O’nun üzerine olsun) Peygamberim olduğundan Kâ’be, kıblem olduğundan, namaz farz olduğundan, Kur’ân, öncüm, rehberim olduğundan dolayı hoşnudum. 34. Ebû Bekir Sıddık, Ömer’ül Fâruk... 35-37. Osmân-ı Zinnûreyn ve Aliyyü’l Murtezâ, (Allah hepsinden râzî olsun.) önderlerim olduğundan hoşnudum. 38. Allah Teâlâ’nın helâl kıldığı şeylerin helâl; haram ettiği şeylerin de haram olduğundan; 39-40. Cennetin mükafat, cehennemin de azâb olduğundan hoşnudum.