Evrad-ı Şerif 36

9. Ve likülli ağ’cûbetin sübhânellâh. 10. Ve likülli zenbin estağfîrullâh 11. ve likülli dîkın hasbiyallâh. 12. Ve likülli musîbetin innâ lillâhi ve innâ ileyhi Râciûn. 13. Ve likülli kadâin ve kaderin tevekkeltü alellâh ve likülli tâatin ve ma’sıyetin 14. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l -‘azîm.

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Hüve’l-lâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti hüve’r-rahmânü’r-rahîm. 2. el melikü 3. el kuddûsü. 4. es selâmü. 5. el mü’minü. 6. el müheyminü. 7. el azîzü. 8. el cebbâr 9. el mütekebbir.

*********

9. Her şaşılacak şeye karşı: “Allah noksandan ve kusurdan münezzehtir.“ 10. Her günâha karşı: “Allah’tan mağfiret dilerim.“ Her darlığa karşı: “Allah bana yeter.“ 11. Her musibete karşı: “ Biz Allah için yaratılmışız ve ancak Allah’a döneceğiz.“ 12. Her kaza ve kadere karşı: “Allah’a güvendim.“ 13-14. Her tâata ve ma’sıyete karşı: ”Ulviyet ve azamet sahibi olan Allah’dan başka kimsede kuvvet ve kudret yoktur.”

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ma’bûd olmayan Allah’tır. O, acıyıcı olandır, bağışlayandır. O, öyle bir Allah’tır ki O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân ve rahîmdir. 2. O, mülkün sahibidir. 3. Pek temizdir, ayıplardan berîdir. 4. Selâmetin özüdür. 5. Emniyet vericidir. 6. Gözetip koruyandır. 7. Her şeye gâlip olandır. 8. Azamet ve kudret sahibidir. 9. Ululuk sahibidir.