Evrad-ı Şerif 37

10. el-Hâliku 11. el-Bâriü 12. el-Musavviru 13. el-Gaffâru 14. el-kahhâru 15. el-vehhâbu 16. el-razzâku 17. el-fettâhu 18. el-alîmu 19. el-kâbidu 20. el-bâsıdu 21. el-hafizu 22. er-rafiu 23. el-mui’zzu 24. el-müzillü 25. es-semîu 26. el-basiyru 27. el-hakemu 27. el-adlü 29. el-latîfü 30. el-habîru 31. el-halîmu 32. el-azîmu 33. el-ğafûru 34. eş-şekûru 35. el-aliyyü 36. el-kebîru 37. el-hafîzu 38. el-mugîtu 39. el-hasîbu 40. el-celîlü 41. el-cemîlü 42. el-kerîmü 43. er-rağîbü 44. el-mücîbu 45. el-vâsîu 46. el-hakîmü 47. el-vedûdü 48. el-mecîdü 49. el-bâ’isü 50. eş-şehîdü 51. el-hakku 52. el-vekîlü 53. el-kaviyyü

*********

10. Yaratandır; yoktan var edendir. 11. Her şeyi bir birine uygun yaratandır. 12. Her şeyi şekillendirendir. 13. Kulların günahlarını örtendir. 14. Galip ve kahredicidir. 15. -16. Karşılıksız bol nimet ve rızık verendir. 17. Rahmet hazinelerini açandır. 18. Her şeyi bilendir. 19. Daraltandır. 20. Genişletendir. 21. Dereceleri alçaltandır. 22. Dereceleri yükseltendir. 23. İzzet veren, aziz kılandır. 24. Zillete düşüren, hor ve hakir görendir. 25. Her şeyi işitendir. 26. Her şeyi görendir. 27. Himmet sahibi olan, yaptığı işte hikmeti gözeten, hükmedendir. 28. Son derece adaletli olandır. 29. En ince işlerin inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibidir. 30. Her şeyin içyüzünden haberdar olandır. 31. Yumuşak davranan, hilmi çok olandır. 32. Pek azametlidir 33. Çok bağışlayandır. 34. Rızası için yapılanları daha ziyadesiyle karşılayandır. 35.-36. Pek yüce ve pek büyüktür. 37. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzedendir. 38. Bilen ve tayin eden, her yaratılmışın rızkını verendir. 39. Herkesin hayatında yaptıklarının hesabını bilendir 40.-41. Azamet ve ululuk sahibi, pek güzel olandır. 42. Çok ikram edicidir. 43. Herkesin yaptığını görüp gözetendir. 44. Yalvaranların dualarını kabul edendir. 45. İnsanı ilmi, kudreti ve rahmetiyle kuşatandır. 46. Her şeyin hakikatini bilendir. 47. Yarattıklarını sevendir. 48. Şanı yüce ve yüksek olandır. 49. Ölüleri dirilten, kabirleri çıkarandır 50. Her zaman ve her yerde hazır bulunan, her şeye şâhid olandır. 51. Sözüne sâdık olandır. 52. Kendisine güvenilendir. 53. Yegâne güç ve kudret sahibidir.