Evrad-ı Şerif 38

54. el-metînü 55. el-veliyyü 56. el-hâmîdü 57. el-muhsî 58. el-mübdiü 59. el-mu’îdü 60. el-muhyî 61. el-mümîtü 62. el-hayyü 63. el-kayyûmü 64. el-vâcidü 65. el-mâcidü 66. el-vâhidü 67. el-ehadü 68. el-ferdü 69. es-samedü 70. el-kâdirü 71. el-muktedirü 72. el-mukaddimü 73. el-muahhiru 74. el-evvelü 75. el-âhiru 76. el-zâhiru 77. el-bâtınu 78. el-vâlî 79. el-müteâlî 80. el-berru 81. el-tevvabu 82. el-mün’ımu 83. el-müntekımü 84. el-afvvü 85. el-raûfu 86. Mâlike’l-mülkü 87. Zül celâli vel ikrâm 88. el-muksitu 89. el-câmiu 90. el-ğaniyyu 91. el-muğni 92. el-muğti 93. el-maniu 94. ed-dârrü 95. en-nâfiu 96. en-nûru

*********

54. Son derece güçlüdür. 55. Dostlarına yardım edendir. 56. Hamdedilmeye tek lâyık olandır. 57. Her şeyin sayısını ve hesabını bilendir. 58. Kâinatı yoktan var edendir. 59. Öldükten sonra dirilten, ilk haline döndürendir. 60. Ölüleri diriltendir. 61. Eceli geleni öldürendir. 62. Kendisi ölmeyen, diri olandır. 63. Başkasına muhtaç olmayandır. 64. En zengin olandır. 65. Nimet ve ihsanı sonsuz olandır. 66. Varlığında ve sıfatlarında ortağı olmayandır. 67. Tektir. 68. Biricik olandır. 69. Her şeyin kendisine muhtaç olduğudur. 70.-71. Her şeye gücü yeten, kudret sahidir. 72. Dilediğini öne alandır. 73. Dilediğini sona bırakandır. 74.-75. Varlığının başlangıcı ve sonu olmayandır. 76. Varlığına birçok delili bulunandır. 77. Gizli sırlara âşina olandır. 78. Kâinatın tek yöneticisidir. 79. İzzet ve şerefi bakımından en yüce olandır. 80. Bütün iyilik ve güzelliklerin sahibidir. 81. Tövbe edenlerin tövbesini kabul edendir. 82. Bütün canlıları doyuran, nimetlendirendir. 83. Suçluları gereği gibi cezalandırandır. 84. Affedendir. 85. Çok şefkatli olandır. 86. Kâinatın tek sabihidir 87. Büyüklük ve kerem sahibidir. 88. Çok âdil ve adaletle hükmedendir. 89. Güzellikleri zâtında toplayandır. 90. Zenginlikte herkesin kendine muhtaç olduğu zâttır. 91. Zengin olan, dilediğini zengin kılandır. 92. Kendisine itaat olunandır. 93. Kötülüklere mani olan, onları engelleyendir. 94.-95. Zarar ve fayda veren şeyleri yaratandır. 96. Bütün kâinatı nûruyla aydınlatandır.