Evrad-ı Şerif 39

97. el-hadi. 98. el-bedîu. 99. el-bâkıy. 100. el-vârisü. 101. er-raşîdü. 102. es-sabûr.

1. Ellezî leyse kemislihî şey’ün fi’l-ard ve hüve’s-semîu’l-basîr. 2. Hüve mevlânâ ve ileyhi’l-masîr. 3. Ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr. Ğüfrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr. 4. La uhsî senâen aleyke ente kemâ esney-te âlâ nefsike celle vechike azze câruke 5. ve celle senâüke 6. ve tekaddeset esmâüke 7. ve sıfâtük. 8. Ve lâ ilâhe ğayruke yefalullahu ma yeşâu bikudretihi ve yahkümü ma yüriydü bi ‘ızzetihî

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Allâhümme bi hurmeti hâzihi’s sâ’ati’l mercüvveti 2. Ve bi hürmeti

*********

97. Hakk yoluna sevk edendir. 98. Eşsiz şeyleri yaratandır. 99. Varlığı ebedîdir. 100. Her şeyin hakîkî vârisidir. 101. İrşâd edicidir. 102. Pek sabırlıdır.

1. O, öyle bir Allah’tır ki, O’nun benzeri hiç bir şey yoktur. O, kemâliyle işiten, hakkıyle görendir. 2. O, efendimizdir, en son O’na döneceğiz. 3. O, ne güzel efendidir. O, ne güzel yardımcıdır. 4. Rabb’imiz, senin mağfiretini dileriz. Son dönüş de ancak sanadır. 5-8. Bizzat kendin kendini medh u sena ettiğin gibi, ben, ni’metlerini sayıp, şükrünü yerine getirip, seni öylece sena etmeye muktedir değilim. Zâtın gibi cemâlin de yücedir. Yardım ettiğin kimse galip olur. Senin medhin yüce oldu. Senin isimlerin ve sıfatların noksanlıklardan berî oldu.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Allah’ım! Şu niyaz ettiğim vakit hürmetine...