Evrad-ı Şerif 4

33. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-’âlemîn. 34. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehû ilâhen vahiden. 35. Ehaden ferden sameden vitran Rabben lem yettehız sâhıbeten velâ veledâ. 36. Yâ men la yeşğulühû sem’un an sem’ın ya men la yahtelifü aleyhi’l-lüğâtü. 37. Ezignâ berde afvike ve halâvete mağfiretik.

Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüve’r-rahmânü’r-rahîm. 2. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü. Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fî’s-semâvâti vemâ fi’l-’ardı. Men zellezî yeşfe’u ındehû illâ bi iznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Velâ yühıytûne

*********

33. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. 34. Kendisinden başka bir ma’bud ve ilâh yoktur; 35. O, varlığında tekdir. Herkes O’na muhtaç olup O, kimseye muhtaç değildir. O, arkadaş, çoluk çocuk edinmemiştir. 36. Ey bir şeyi işitmesi başka, bir şeyi işitmesine engel olmayan, dillerin farklılığı kendine zor gelmeyen, her konuşmayı anlayan, her dili bilen Rabbimiz! 37. Bize affının şerbetini içir ki, isyan ateşiyle yanmış gönüllerimizin harareti sönsün. Affının sofrasının tadını bize tattır da aç gönüllerimiz doysun.

Taşlanmış şeytânın şerrinden Allah’a sığınırım.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1. Hepimizin ilahı tek bir Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O, hem Rahmân’dır, hem Rahîm’dir. (Neml:30) 2. Allah ki O’ndan başka ilâh yoktur. O diridir. Zâtiyle ve kemâliyle kâimdir. O’nu ne uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça huzurunda şefât edecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka, hiçbir şeyi kavrayamazlar