Evrad-ı Şerif 40

hâzihi’l-esmâi’l-husnâ 3. ve bişerafihâ ve kerâmetihâ ve dâıyehâ 4. ve meânîhâ. 5. Allâhümmec’al lî sabâhan 6. sâlihan meymûnen mübâraken la hâziyen ve la kâdi-hân 7. Allâhümmec’al evvele yevminâ hâzâ salâhan 8. ve evsetahû felâhan 9. ve âhırahû necâhân. 10. Allâhümme inne hâzâ halkun cedîdün 11. feftahhü alâ bi tâatike 12. vahtim alâ lî bi mağfiratike ve rıdvânik. 13. verzügnî fîhi haseneten tetekabbelehâ minnî ve tüzekkîhâ 14. ve tüda’ıfühâ ve mâ amiltü fîhi min sey-yietin fağfirlî inneke entel ğafûr rahîmü 15. vedûdün kerîm, Allâhümme innî asbahtü ve bihî la este-tî’u def ‘a mâ ekrahü ve la emlikü nef ‘a mâ ercû ve asbahal emru biyedi gayrî

*********

2-3. Şu güzel isimlerin hürmetine, o isimlerin şerefi ve kerameti hürmetine, O isimleri, müsemmâsına da’vet eden hürmetine, 4. O, isimlerin ma’nâları hürmetine. Allâh’ım! 5. Sabahımı hayırlı uğurlu ve mübarek kıl; 6. (beni) belâ ve kedere uğrayan, zillete düşüp de üzülen yapma. 7. Allah’ım şu günümüzün başını hoş, 8. ortasını selâmet, 9. sonunu da kurtuluş sebebi yap. 10. Allah’ım bu, yeni yaratılan bir gündür. 11. Onu, sana,tâat ü ibâdet etmem için bana aç; 12. senin mağfiretine ermekle ve hoşnutluğunu kazanmakla bitir. 13-15. Bu günde beni, senin benden kabul edeceğin ve senin pak kılıp bana artıracağın, güzel rızıklarla rızıklandır. Ve bu günde işlediğim günahlardan dolayı beni affet. Muhakkak sen çok mağfiret edicisin. Pek merhametlisin; kullarını çok seversin, çok mükrimsin. Allah’ım! Ben, hoşlanmadığım şeyi kendimden def etmeye, umduğumu elde etmeye muktedir olmadığım halde sabahladım. Hal ve keyfiyet de benim elimde olmayıp sen Allah’ımın elindedir.