Evrad-ı Şerif 41

ve asbahtü mürtehinen biamelî. 16. velâ fekıyra efkara minnî. 17. Allâhümme la tüşmit bî adüvvî 18. velâ tesü’ bî sadîkî 19. Ve la tec’alid dünyâ ekbere hemmî 20. Ve la tüsallit aleyye velâ yerhamnî. 21. Allâhümme inneke ta’lemü sirrî ve alâniyetî fegbel ma’ziratî 22. Ve ta’lemü hâcetî fea’tınî suâ’lî 23. Ve ta’lemü mâ fî nefsî fağfırlî zünübî fe-innehû la yağfîruz zünûbe illâ ente. 24. Allâhümme innî es’elüke îmânen 25. yübâşiru kalbî 26. ve yakıynen sâdikan 27. hattâ a’lemü ennehû len yüsıybenî 28. illâ mâ ketebtehû aleyye feardınî bimâ kasemtehû lî. Allâhümme innî es’elüke bienneke sübbûhun kuddûsün sebbeha leke sevâdül leyli ve dav’ün nehâri ve şüâüş şemsi ve nûrul kameri...

*********

15. Ben amelim karşılığında rehin alındım. 16. (Rahmetine muhtaç kulların içinde) benden daha fakiri yoktur. 17-20. Allah’ım bana acı çektirerek düşmanımı sevindirme, dostumu da kedere boğma, beni dînimde musıybete uğratma ve himmetimin en büyüğü dünyâ için olmasın;ilmim de münhasıran dünyâ için olmasın. Bana merhameti olmayan kimseyi de üzerime musallat etme. 21. Allâhım! Sen benim gizli, aşikâr her hâlimi bilirsin. Ma’zeretimi kabul buyur. 22. İhtiyâcımı bilirsin, lütfeyle. 23. istediğimi ver. Nefsimde olanı da bilirsin; günahlarımı mağfiret et. Zira senden başka günahları mağfiret edecek kimse yoktur. Günahları yarlığayacak olan ancak sensin. 24-27. Allah’ım! Senden kalbimi şevke getiren sarsılmaz îmân isterim. Doğruluğunda şüphe olmayan yakîn isterim. Tâ ki senin benim hakkımda yazdığından (takdir ettiğinden) başka bir şeyin bana isabet edemiyeceğini kesinlikle bileyim. 28. Artık bana kısmet ettiğin şeyden beni hoşnut et. Allah’ım! Ben seni istiyorum. Şüphesiz sen, ulûhiyyetine yakışmayan noksan sıfatlardan münezzehsin. Ziyadesiyle pak ve müberrâsın. Gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığı, güneş’in ziyası, ayın nuru, suyun akışı, ağacın yaprakları, göğün yıldızları, arzın toprağı, dağların kayaları, çöllerin kumları, denizlerin dalgaları, karanın ve denizin bütün hayvanları seni tesbîh eder.