Evrad-ı Şerif 43

ve şerra mâ ehâfü ve ahzer. 48. Ve sallallâhü âlâ seyyidinâ Muhammed’in ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn. 49. Allahümme rabbes semâvâtis seb’ı ve rabbel arşil azıym. 50. Rabbena ve rabbe külli şey’in münzilü’t-tevrâti ve’l-incili ve’z-zebûri ve’l-fürkân. 51. Fâliku’l-habbi ve’n-nevâ. 52. Eûzü bike min şerri külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ 53. inne rabbî âlâ sırâtın müstekıym. 54. ente’l-evvelü feleyse kableke şey’ün. Ente’l-âhıru fe leyse ba’deke şey’ün. Ve en tez zâhir 55. feleyse düneke şey’ün. 56. Ve entel bâtınü feleyse dûneke şey’ün. 57. İğzi anned deynî 58. ve ağninî minel fakri. 59. Allâhümme innî es’elüke kalben hâşian 60. ve es’elüke imânen kâimen

*********

ve sakındığım şeylerin de şerrini üzerimden def etmeni isterim. 49. Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) O’nun âline ve ashabına ve bütün ümmetine Allah’ın salâtı (mağfireti) olsun. 50-51. Allah’ım ! Ey yedi kat göğün ve muazzam arşın Rabbi! Ey bizim Rabb’imiz; ey her şeyin Rabb’i! Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, hakk ile bâtılı ayıran Kur’ân’ı gönderen sensin. Dâneleri ve çekirdekleri çatlatarak yaran, ondan yeşillikler bitiren sensin. 52. Senin kudretine boyun eğmiş, perçeminden yakaladığın her hayvanın şerrinden sana sığınırım. 53. Muhakkak benim Rabb’im adalet ve insaf üzeredir. 54. Sen öyle bir evvel’sin ki senden önce hiçbir şey yoktur. 55. Sen öyle bir nihayetsin ki senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen öyle bir apaçık görünensin ki senden daha üstün hiçbir zâhir yoktur. 56. Sen öyle bir bâtınsın ki senden daha öte hiçbir şey yoktur. 57-58. Borcumu öde ve beni yoksulluktan kurtarıp zengin et. 59. Allah’ım! Ben senden korku içinde yalvaran bir kalp isterim. 60. Devamlı sabit bir îman isterim. Fayda verici ilim isterim.