Evrad-ı Şerif 45

73. Ve yâ râhimel müznibîne 74. ve yâ mukıyle âserâtil âsirîn. İrham abdeke zel hataril azîm. 75. vel müslimîne küllehüm ecmeıyn. 76. vec’alnî meâl ahyâil merzûkıyn. 77. Ellezîne en’amte aleyhim minen nebiyyîne ves sıddîkıyne veş şühedâi ves sâlihîn. 78. Allâhümme yâ ğaniyyü ya hamîdü yâ mübdiü yâ mü’ıydü yâ Rahıymü yâ vedûdü. Ağninî bihalâlike an harâmike 79. ve bitâatike an ma’sıyetike ve bifadlike an men sivâk.Allâhümme erinel hakka hakkan 80. verzuknâ ittebâhû. 81. Ve erinel bâtıle bâtılen 82. verzuknâ ictinâbeh. 83. Allahümme la tekilnî ilâ nefsî. 84. velâ ila ehvâi nefsî 85. ve la ilâ ehadin min halkıke tar fete aynin 86. velâ ekalle min zâlike kün lî...

*********

75. Müslümanların hepsine, tümüne acı. 76. Beni, kendilerini maddeten ve ma’nen rızıklandırdığın gerçek dirilerle beraber eyle. (yaşat.) 77. O diriler ki, onlar peygamberlerden, ihlâslı doğru kimselerden, şehîdlerden, sâlih kullarından olup kendilerine in’am ü ihsan buyurduğun kimselerdir. 78-85. Ey zengin olan, ey övülen, ey yoktan vâreden,ey kullarını (öldükten sonra tekrar diriltip) aslına iade eden,ey pek merhametli, ey çok sevgili Allah’ım! Helâlinden vererek beni haram kıldığın şeylerden müstağni kıl. Tâatinle beni ma’siyetten de müstağni kıl. Fazl u kereminle beni senden başkasından müstağni kıl. Allah’ım! Bize hakkı hakk olarak göster ve ona uymamızı bize müyesser kıl. Bize bâtılı da bâtıl olarak göster, ondan da kaçınmamızı bize nasîp eyle. Allah’ım! Beni nefsimin eline bırakma.