Evrad-ı Şerif 48

103. Celle rabbî ve kadera. Azze rabbî ve kahera. Vallâhü gafurun limen saber. 104. Velezikrullâhi ekber. 105. Ni’mel hâfizullâh ni’mel kâdirullâhe fekadernâ feni’mel kâdirûn 106. Allâhümme innî euuzü bike minel havri ba’del kevri. 107. Allâhümme innî euuzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfiruke limâ la a’lemü inneke ente allâmül ğuyûb. 108. Estağfirullâhe’l-azîm. 109. Estağfırullâhe min külli zenbin ezneytühû amden ev hataen ev sirran ev alâniyeten ve etûbü ileyhi minez zenbillezî a’lemû ve mine’z-zenbillezî la a’lem. 110. La havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. 111. Ve ma...

*********

103. Benim Rabb’im uludur ve kudretlidir. Benim Rabb’im her emrinde galiptir. O’nun galibiyeti karşısında her şey bir hiçtir ve O, kahredicidir. Allah, sabredenleri ziyadesiyle affeder. 104. Allah’ı zikretmek elbette en büyük ibâdettir. 105. Allah ne güzel koruyucudur. Allah ne güzel bir kudretin sahibidir. 106. Biz (Allah’ın ulûhiyyetini) takdir ettik. (Allah’ı takdir edenler) ne de güzel takdirkâr kimselerdir. 107. Allah’ım! Huzur bulduktan sonra perişan olmaktan, iflâs etmekten sana sığınırım. Allah’ım! Herhangi bir şeyi sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Ben bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarım için senden mağfiret dilerim. Muhakkak sen gaybları pek iyi bilirsin. 108. Azamet sahibi Allah’dan mağfiret dilerim.