Evrad-ı Şerif 5

Bi şey’in min ilmihî illâ bimâşâe. Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda velâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’l-’aliyyü’l- azîm. 3. Lâ ikrâhe fiddîni kad tebeyyene’r-ruşdü mine’l- ğayy. Femen yekfur bi’t-tâğûti ve yü’min billahi fekadi’stemseke bi’l-’urveti’l-vüskâ. le’nfisâme lehâ. Vallâhü semî’un alîm. (Bakara: 256) 4. Allâhü veliyyü’l-lezîne âmenû yuhricühüm mine’z-zulümâti ile’n-nûri ve’l-lezîne keferû evliyâühümü’t-tâğûtü yuhricûnehüm mine’n-nûri ile’z-zulümâti ülâike ashâbü’n-nâri hüm fîhâ hâlidûn. (Bakara: 257) 5. Lillâhi mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ardı ve in tübdû mâ fî enfüsüküm ev tuhfûhü yuhâsibküm bihillâhü feyağfiru limen yeşâü ve yü’azzibü men yeşâ’ vallâhü âlâ külli şey’in kadîr (Bakara: 284)

*********

O’nun Kürsî’si, gökleri ve yeri içine alır. Bunları koruyup gözetmek O’na zor da gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür.(Bakara:255) 3. Dinde zorlama yoktur. Artık hakk ile bâtıl iyice meydâna çıkmıştır. Putları inkâr edip de Allah’a inanan kimse, kopması (mümkün) olmayan en sağlam kulpa sarılmıştır. Allah, her şeyi işitendir, bilendir.(Bakara:256) 4. Allah, îmân edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin dostları ise şeytandır; onları aydınlıklardan karanlığa sürükler. Onlar cehennemliklerdir; orada ebedî kalıcıdırlar.(Bakara: 257) 5. Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Allah’ındır. İçinizdekileri açıklasanız da, gizleseniz de Allah ondan ötürü sizi hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder. Allah her şeye kâdirdir.(Bakara:284)