Evrad-ı Şerif 6

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Âmene’r-rasûlü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih. Lâ nüferriku beyne ehadi’n-min rusülih. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr.(Bakara: 285) 2. Lâ yüke’l-lifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me’ktesebet. Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ. Rabbenâ velâ tahmi’l-’aleynâ ısran kemâ hameltehû ale’l-lezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ la tâ kate lenâ bih. Va’fü annâ. Vağfîr lenâ. Verhamnâ. Ente Mevlânâ fensurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn. (Bakara: 286) 3. Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâveheb lenâ min ledünke rahmeh. İnneke ente

*********

1. O Peygamber de Rabb’inden kendisine indirilene imân etti, mü’minler de îmân ettiler. Hepsi, Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. O’nun peygamberleri arasında ayırım yapmayız. Mü’minler: ”Duyduk ve de uyduk, Rabb’imiz, mağfiretini dileriz, son dönüş ancak sanadır.” dediler.(Bakara: 285) 2. Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. (Herkesin) kazandığı (hayır) kendi fâidesine, kazandığı (şer de) kendi zarârınadır. Rabb’ imiz! Eğer unutursak yahut yanılırsak yaptıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabb’imiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı da bize yardım eyle. (Bakara: 286) 3. Rabb’imiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Katından bize rahmet bahşet. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin sen. (Âl-i İmrân: 8)