Evrad-ı Şerif 8

kadîr. 11. Tûlicü’l-leyle fi’n-nehâri ve tûlicü’n-nehâra fi’lleyli ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l-meyyite mi-ne’l-hayy. 12. Ve terzuku men teşâü biğayri hısâb.

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Elhamdü lillâhillezî haleka’s-semâvâti ve’l-arda ve ceale’z-zulümâti ve’n-nûr. 2. Sümme’l-lezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn. (En’am: 1) 3. Hüve’llezî halekaküm min tîn 4. Sümme kadâ ecele’n ve ecelün müsemme’n indehû sümme entüm temterûn. (En’am: 2) 5. Ve hüve’llâhü fi’s-semâvâti ve fi’l-ardı ya’lemü sirraküm ve cehraküm ve ya’lemü mâ teksibûn. (En’am: 3)

*********

11. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. 12. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı vâr eden Allah’a mahsustur. 2. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâlâ putları) Rabb’leri ile denk tutuyorlar. (En’am: 1) 3. Sizi bir çamurdan yaratan. 4. Sonra ölüm zamanını takdir eden O’dur. Bir de O’nun katında ma’lûm bir ecel (Kıyamet eceli) vardır. Sonra da, hâlâ (Kıyamet hakkında) Şüphe edersiniz ha! (En’am: 2) 5. Göklerde de, yerde de Tek ilâh O’dur. Sizin içinizi de bilir, dışınızı da. O, hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir. (En’am: 3)