Ayn-i Cem Gülbangi

İnâyet-i Yezdân, himmet-i merdân,

mübârek vakitler hayr ola,

hayırlar feth ola, şerler def‘ ola.

Sâhib-cem‘iyyetin murâdı hâsıl ola.

Bi’l-cümle sâhib-hayrâtın ervâhı şâd ola.

Bu gitti ganîsi gele.

Demler, safâlar müzdâd ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(MAE, 111; MSM, 414)

Allah’ın inâyeti, erenlerin manevî yardımı (ile) mübârek vakitler hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. (Bu) meclisi düzenleyen, murâdına ersin. Bütün hayır sahiplerinin ruhları şâd olsun. Bu (toplantı) gerçekleşti, (Allah) daha iyisine eriştirsin. Feyizler, safâlar bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû[2] diyelim hûûû.

[1] Ayn-i cem‘ veya aynü’l-cem‘ için bkz. Mevlevî Âdâb ve Erkânı, 8, 110;Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik , 413 vd.

[2] Hû, Arapça’da “O” manasındaki hüve kelimesinin bir şekilde telâffuzudur; Allah manasını ifâde eder.