Cenaze Gülbangi

Vakt-i şerif hayr ola,

hayırlar feth ola, şerler def‘ ola.

Dervîş … kardeşimizin rûh-ı revânı şâd u handân, mazhar-ı afv u gufrân, garîk-i rahmet-i Yezdân, nâil-i ravza-i rıdvân, hâcesi hoşnûd, mazcaının râhatı müzdâd ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû. [1]

(Y95, 276)

Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Derviş … kardeşimizin aziz rûhu şâd olsun. Hakk’ın affına ve mağfiretine nâil olsun, rahmetine gark olsun. Cennet bahçesine erişsin. Efendisi râzı, kabri rahat olsun. Feyizler, safâlar bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.


[1] Bir diğer şekli şöyledir: “Vakt-i şerif hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola. Dervîş … merhûm garka-ı garîk-ı rahmet-i Yezdân, hâcesi hoşnûd ola. Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i Tebrîzî, kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.” (MAE, 142; MSM, 424)