Günümüz Gülbangi

Günümüzde Konya Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu’nca icra edilmekte olan semâ âyinlerinde okunan duagû duası ve mukâbele gülbangi şöyledir:[1]

Bârekallâh ve berekât-ı kelâmullâh râ. Semâ râ, safâ râ, vefâ râ, vecd ü hâlât-ı merdân-ı Hüdâ râ. Evvel azamet ü büzürgi-yi Hüdâ ve risâlet-i rûh-i pâk-i Hazret-i Habîbullah râ. Çehâryâr-ı güzîn-i bâ-safâ, Hazret-i İmâm-ı Hasan-ı Alî ve Hazret-i İmâm-ı Hüseyn-i velî; eimme-i ma‘sûmîn, ezvâc-ı mutahhare, evlâd-ı Resûl ve şühedâ-yi deşt-i Kerbelâ râ.

Mecmû-i evliyâ-yı âgâh ve ârifân-ı bi’llâh, ale’l-husûs Hazret-i Sultânü’l-Ulemâ, Seyyid Burhâneddîn-i Muhakkık-ı Tirmizî, kutbü’l-ârifîn, gavsü’l-vâsılîn Hazret-i Hudâvendigâr râ. Ve Hazret-i Şeyh Şemsüddîn-i Tebrîzî, Çelebi Hüsâmeddîn, Şeyh Selâhaddîn Zerkûb-i Konevî, Şeyh Kerîmüddin, Sultân ibni’s-Sultân Hazret-i Sultân Veled Efendi ve Vâlide-i Sultân râ. Ve Hazret-i Ulu Ârif Çelebi, sâir çelebiyân-ı kirâm-ı zevi’l-ihtirâm, meşâyıh, hulefâ, dedegân, dervîşân, muhibbân râ. Selâmet-i Hazret-i Çelebi Efendi ve Dede Efendi râ.

Devâm-ı ömr-i Devlet-i Cumhûriyyetü’t-Türkiyye, selâmet-i reîs-i devlet ve hükûmet ve vükelâ-yi millet râ. Safâ-yi vakt-i dervîşân, hâzırân, gâibân, dûstân, muhibbân râ. Ez şark-ı âlem tâ be garb-ı âlem ervâh-ı güzeştegân-ı kâffe-i ehl-i îman râ fâtihatü’l-kitâb (ber)-hânîm azîzân.

Azamet-i Hüdâ râ tekbîr: Allâhu ekber Allâhu ekber, lâ ilâhe illa’llâhu v’allâhu ekber, Allâhu ekber ve li’llâhi’l-hamd. Es-salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Rasûlallâh, es-salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Habîballâh, es-salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Nûra arşillâh, es-salâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn ve selâmün ale’l-murselîn ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn el-fâtiha.

Duanın Tercümesi:

(Meclisimizin) mübârek olması ve (okunan) âyetlerden bereketler (hâsıl olması) için; semâ, safâ, vefâ ve Hak dostlarının vecd ve halleri için; öncelikle Allâhu teâlânın büyüklüğü ve yüceliği, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ’nın mübârek ruhu için; Habîbullah olan (Peygamberin) dört seçkin halîfesi için; Hz. Ali’nin (çocukları) Hz. İmam Hasan ve Hüseyn-i velî ile Kerbelâ çölündeki şehitler için; masum imamlar, Hz. Peygamber’in mübarek hanımları ve çocukları için; Kerbelâ çölündeki şehitler için; Bütün Hakk’ı bilen, marifet ehli olan velîler, bilhassa “Âlimler Sultanı” (Bahâeddin Veled); Seyyid Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî; âriflerin kutbu, Hakk’a ulaşanların önde geleni, Hz. Mevlâna (Hüdâvendigâr); Şems-i Tebrîzî; Hüsâmeddin Çelebi; Salâhaddîn-i Zerkûb; Şeyh Kerîmüddin; Sultan oğlu Sultan Hz. Sultan Veled; Hz. Mevlâna’nın annesi (Mü’mine Hatun) için; diğer âlicenap, saygıdeğer çelebiler için; şeyhler, halifeler, dedeler, dervişler, muhibler[2] için; Çelebi Efendi Hazretleri ve Dede Efendi’nin selâmeti için; Türkiye Cumhuriyeti devletinin ömrünün uzun olması, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların esenliği için; dervişlerin, (meclisimizde) bulunanların, bulunmayanların, dostların, tarikat kardeşlerinin hayatlarının mutluluk içinde geçmesi için; dünyanın doğusundan batısına vefat etmiş bütün müminlerin ruhları için fatiha okuyalım, ey aziz dostlar!”

Allah’ın yüceliği için tekbir! Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah’tan başka ilâh yoktur; Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Hamd Allah’a mahsustur.

Ey Allah’ın Resûlü! Sana salât ve selâm olsun. Ey Allah’ın sevgilisi! Sana salât ve selâm olsun. Ey arşın nuru! Sana salât ve selâm olsun. Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi! Sana salât ve selâm olsun. Ve (diğer) peygamberlere selâm olsun. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. El-fâtiha!

Mukâbele Gülbangi: Vakt-i şerifler hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola; Allâhu azîmü’ş-şân ism-i zâtıyla kalbimizi pür-nûr kıla; demler, safâlar ziyâde ola. Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Cenâb-ı Şems, kerem-i İmâm-ı Alî, şefâat-i Muhammedü’n-Nebî hû diyelim hûûû.[3]

Mübârek vakitler hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Yüce Allah, kendi ismiyle kalplerimizi nurlandırsın. Feyizler, safâlar bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Hazret-i Şems’in sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı, Peygamberimiz Muhammed (a.s.)’ın şefaati (için) hû diyelim hûûû.[1] Duâgû duasının bu şekli için bkz. H. Top, Mevlevî Usûl ve Âdâbı, s.117-118.

[2] Muhib, daha ziyade tarikate intisap etmiş, fakat çile çıkarmamış olanları ifade eder.

[3] H. Top Bey’in mezkûr eserinde (s.118) Selman Tüzün’den nakledilen şu gülbang vardır:” İnâyet-i Yezdân, himmet-i merdân ber mâ hâzır u nâzır bâd. Kulûb-i âşıkan küşâd (ola). Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Cenâb-ı Şems-i Tebrîzî, kerem-i İmâm-ı Alî ve şefâat-i Muhammedinin nebiyyil ümmiy rahmeten lil âlemîn, hû diyelim hûû.” Allah’ın inâyeti, erenlerin manevî yardımı üzerimizde hazır olsun, (bizi) koruyup gözetsin. Âşıkların kalpleri açık olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Hazret-i Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı, âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed (a.s.)’ın şefaati (için) hû diyelim hûûû.