Hatim Gülbangi

Vakt-i şerîf hayr ola,

hayırlar feth ola, şerler def‘ ola.

Dergâh-ı izzette zikr-i Sübhân, tilâvet-i Kur’ân, niyâz-ı âşıkân kabûl ve makbûl ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(Y95, 277)

Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Yüce dergâhta (yapılan) zikir, okunan Kur’an ve âşıkların duâsı kabûl ve makbûl olsun. Feyizler, safâlar bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.