İsm-i Celal Duası

Allâhu ekber a‘zam kebîren ve’l-hamdü li’llâhi hamden kesîren ve sübhânallâhi bükraten ve asîlâ. Ve sallallâhu alâ eşrefi nûri cemîi’l-enbiyâi ve’l-murselîn ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

[Allah en büyük ve en yücedir. O’na hamd ü senâlar olsun. Sabah-akşam onu takdîs ederiz. Allah’ın salât ve selâmı, bütün peygamberlerin nûrunun en değerlisine sahip bulunan (Peygamberimizin) üzerine olsun. Hamd, âlemlerin rabbine mahsustur.]

Vakt-i şerîf hayr ola,

hayırlar feth ola, şerler def‘ ola,

Allâhu azîmü’ş-şân ism-i zâtının nûruyla kalplerimizi pür-nûr eyleye;

demler, safâlar ziyâde ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.[1]

(MAE, 133; MSM, 412; Y95, 275-276)

Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Yüce Allah, kendi isminin nûruyla kalplerimizi doldursun. Feyizler, safâlar bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.


[1] Başka bir şekli şöyledir: “Vakt-i şerîf hayrı, hayırlar fethi, şerler def‘i, niyâzlar kabûlü, murâdât husûlü, dîn-i İslâm nusratı ve kâffe-i ehl-i îmân selâmeti içün, ve güzeştegân-ı mü’minîn ve mü’minât ervâhı içün, (gizli olarak) ve hâssaten azîz, şerîf, latîf Cenâb-ı Vâcibü’l-vücûdun rızâ-yı kerîmi içün (sesli olarak) celle ve ale’l-fâtiha (MAE, 133)

[Mübârek vaktin hayrı, hayırların fethi, şerlerin def‘i, duâların kabûlü, muratların husûlü, İslâm dininin muzafferiyeti, bütün iman ehlinin esenliği için; mü’min erkek ve kadınlardan âhirete göçmüş olanların ruhları için; bilhassa çok yüce, şerefli ve lütuf sahibi Allah’ın rızası için el-fâtiha.]