Nikah (Zifaf) Gülbangi

Geceler hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola.

Dervîş … birâderimizin izdivâcı mübârek, beynlerinde hüsn-i muâşeret ve zindegân-ı müyessere, netîce-i hasene hâsıl ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ

sırr-ı Cenâb-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî,

şefâat-i Muhammedü’n-Nebî hû diyelim hûûû.[1]

(Y95, 277; MAE, 161)

Geceler hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Derviş … kardeşimizin evliliği kutlu olsun. Aralarında güzel münasebet, kolay geçim, hayırlı neticeler husûle gelsin. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.


[1] Diğer bir şekli şöyledir:

“Bâdâ mübârek ber cihan sûr u arûsîhâ-yı mâ

Sûr u arûsî râ Hudâ bu’brîd ber bâlâ-yı mâ.

Vakt-i şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola. Demler, safâlar müzdâd ola. Hak erenler mübârek ve müteyemmin eyleye. Hayru’l-halefler ihsân eyleye. Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i Tebrîzî, kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.” (MAE, 141)

[Düğünümüz dünyaya kutlu olsun. Mevlâ, düğünü, bayramı tam boyumuza göre kesip biçmiş. Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Feyizler, safâlar bol olsun. Allah, erenler mübârek ve bereketli eylesin. Hayırlı evlâtlar ihsan olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.]

Baştaki Farsça mısralar, Sultan Veled’in düğününde Hz. Mevlâna’nın söylediği gazelin ilk beytidir: Dîvân- Kebîr, (Furûzanfer neşri) Gazel no: 31; Gölpınarlı Terc. (2.bs.) I, 33; A. Gölpınarlı, Mevlâna Celâleddin, 4.bs., İst., 1985, s.110.