Şeb-i Arus Gülbangi

Pîşter â pîşter â cân-ı men

Peyk-i der-i hazret-i Sultân-ı men[1]

Vakt-i şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola.

Leyle-i arûs-i rabbânî, vuslat-ı halvet-serâ-yı sübhânî, hakk-ı akdes-i Hudâvendigârî’de an be an vesîle-i i‘tilâ-yı makâm ve füyûzât-ı rûhâniyyet-i aliyyeleri, cümle peyrevânı hakkında şâmil ü âmm ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(MAE, 113)

Beri gel, beri gel benim canım; (ey) Sultânımın dergâhının kapısının habercisi! Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Mübârek düğün gecesi, manevî dergâhta vuslat, Hazret-i Hüdâvendigâr hakkında yüce makamlara erişme vesilesi olsun. Yüksek rûhânî feyizleri, bütün müridlerini kuşatsın. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.


[1] Menâkıbü’l-ârifîn’de zikredildiği vechile Hz. Mevlâna, vefat etmeden az önce Azrâil a.s.’a bu Farsça beyitle hitap etmiştir.Bkz. Ariflerin Menkıbeleri, trc. Tahsin Yazıcı, İst., 1986, C.II, s. 9.