Sikke-i Şerif Gülbangi

Vakt-i şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def‘ ola,

Allâhu azîmü’ş-şân ism-i zâtının nûruyla kulûbumuzu münevver eyleye.

Demler, safâlar ziyâde, kulûb-i âşıkan küşâde ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî,

nûr-ı Nebî hû diyelim hûûû.

(Y95, 276)

Mübârek vakit hayırlı olsun; hayırlar feth, şerler def‘ olsun. Yüce Allah, kendi isminin nûruyla kalplerimizi nurlandırsın. Feyizler, safâlar bol olsun. Âşıkların kalpleri açılsın. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı, Peygamber Efendimiz’in nûru (için) hû diyelim hûûû.