Somat Gülbangleri

A) Yemek ateşten indirilince:

El-hamdü lillâh, eş-şükrü lillâh, tabhı şîrîn ola;

Hak berekâtın vere; yiyenlere nûr-ı îmân ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Âteşbâz-ı velî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(MAE, 137; MSM, 415)

Allah’a hamdolsun, şükrolsun. Tadı güzel olsun. Hak bereketini versin. Yiyenlere iman nûru olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Âteşbâz-ı Velî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.B) Yemek yenildikten sonra:

Mâ sûfiyân-ı râhîm mâ tabla-hâr-ı şâhîm

Pâyende dâr yâ Rab in kâse râ vü han râ[1]

El-hamdü lillâh, eş-şükrü lillâh,

Hak berekâtın vere; erenlerin nân ü ni‘metleri müzdâd ola; ashâbü’l-hayrâtın rûh-i revanları handân u şâdân, bâkîler selâmette ola; bu gitti, ganîsi gele;

demler, safâlar ziyâde ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Âteşbâz-ı velî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.[2]

(Y95, 277; Y96, 42; MSM, 416; MAE, 137)

Biz (vahdet) yolunun sûfileriyiz; padişahın sofrasında yemek yiyenleriz. Yarabbi, Bu kâseyi, bu sofrayı dâimî kıl! Allah’a hamdolsun, şükrolsun. Hak bereketini versin. Erenlerin nimetleri, ekmekleri bol olsun. Hayır sahiplerinin aziz ruhları şâd olsun. Kalanlar, esenlik içinde bulunsun. Bu gitti, daha iyisi nasip olsun. Feyizler, safâlar bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Âteşbâz-ı Velî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.[1] Beyit için bkz. Dîvân- Kebîr, Gazel no: 186; Terc. I, 226.

[2]Somâtta niyâz lokması var ise: “Sâhib-niyâzın niyâzı kabûl, murâdı hâsıl ola” cümleleri ilâve olunur. (Y95, 276)
C) Bayram Somatı Gülbangi:

Ey zeban kâsır zi add-i cûd-i lâ-tuhsâ-yi tu

Key tevânem şükr kerden der hor-i âlâ-yi tu

Özr-i taksîrât-ı mâ çendan ki taksîrât-ı mâ

Şükr-i ni‘methâ-yi tü çendan ki ni‘methâ-yi tu

El-hamdü lillâh, eş-şükrü lillâh,

Hak berekâtın vere; erenlerin nân ü ni‘metleri müzdâd ola; ashâbü’l-hayrâtın rûh-i revanları handân u şâdân, bâkîler selâmette ola; bu gitti, ganîsi gele;

demler, safâlar ziyâde ola.

Hak erenler, hayırlı emsâl-i kesîresiyle müşerref eyleye.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Âteşbâz-ı velî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(Y96,42; MAE 139)

Ey dilin, sayısız cömertliğini saymaktan âciz kaldığı (Mevlâ)! Bende, senin lâyık olduğun yüceliğe şükredecek dil nerede? Kusurlarımız için dilediğimiz özür, kusurlarımız adedincedir. Nimetlerine ettiğimiz şükür ise, nimetlerinin miktarıncadır. Allah’a hamdolsun, şükrolsun. Hak bereketini versin. Erenlerin nimetleri, ekmekleri bol olsun. Hayır sahiplerinin aziz ruhları şâd olsun. Kalanlar, esenlik içinde bulunsun. Bu gitti, daha iyisi nasip olsun. Feyizler, safâlar bol olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Âteşbâz-ı Velî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.D) Aşûre Gülbangi:

El-hamdü lillâh, Hak berekâtın vere; ta‘mı şîrîn ola.

İmâm Hasan-ı Alî ve İmâm Hüseyn-i velî Efendilerimizin rûh-ı mukaddeseleri şâd u handân ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Âteşbâz-ı velî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(Y95, 277; MSM, 419)

Allah’a hamdolsun. Hak bereketini versin. Tadı güzel olsun. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizin mübârek ruhları şâd olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Âteşbâz-ı Velî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.