Türbe ve Kabir Gülbangleri

EVLİYA TÜRBELERİNDE:

Ervâh-ı tayyibeleri şâd u handân, ve berekât-ı rûhâniyyet-i aliyyeleri ihsân oluna.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(Y95, 276)

Aziz ruhları şad olsun; yüksek rûhlarına bereketler ihsan olsun. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.

DİĞER KABİRLERDE:

Ervâh-ı tayyibeleri şâd u handân, nâil-i rahmet-i Rahmân ola.

Dem-i Hazret-i Mevlânâ,

sırr-ı Şems-i Tebrîzî,

kerem-i İmâm-ı Alî hû diyelim hûûû.

(Y95, 277)

Aziz ruhları şad olsun; merhamet sahibi Allah’ın rahmetine erişsin. Mevlâna Hazretleri’nin himmeti, Şems-i Tebrîzî’nin sırrı, Hz. Ali’nin lütuf ve ihsanı (için) hû diyelim hûûû.