Gâbe-Zû Kared Gazâsı

(Hicret'in 6. senesi Rebiülâhir ayı)

Ebû Zerr (r.a.), Medine-i Münevvere'ye üç saat mesafesi olan Ğâbe Mer'asında oğluyla birlikte Peygamber Efendimizin yirmi kadar devesini güderken, Uyeyne b. Hısne'l-Fezarî, kırk altı atlıyla gelip Ebû Zerr'in oğlunu şehit etmiş, develeri de alıp götürmüştü.

Durum Peygamberimize haber verildi. Derhal baskıncıların arkasından Hz. Sa'd b. Zeyd komutasında bir süvari birliği gönderdi. Hz. Sa'd'a, "Ben, sana halk ile birlikte gelip kavuşuncaya kadar, baskıncı müşrikleri takip et" diye emretti.

Süvari birliği yola çıktıktan sonra, Peygamber Efendimiz de Medine'de yerine Abdullah b. Ümmü Mektum'u vekil bıraktı ve beş yüz kişilik bir kuvvetle Gatafan'a doğru yola çıktı. Medine'ye iki günlük mesafesi olan Zû Kared mevkiinde düşmana yetişildi. Birkaçı öldürüldü; develerin bir kısmı da geri alındı.[1]

Resûl-i Ekrem Efendimiz, etrafı araştırmak maksadıyla burada bir gün bir gece kadar bekledi, sonra Medine'ye geri döndü.[2]

________________________________________________________________

[1]İbn Sa'd, Tabakat, c. 2, s. 81-84; Müslim, Sahih, c. 3, s. 1438-1439.
[2]İbn Sa'd, a.g.e., c. 2, s. 84; Taberî, Tarih, c. 3, s. 62.

Yazar: Salih Suruç