Annesi Mümine Hatun

Mümine Hatun, Belh emiri Rukneddin'in kızıdır. Bunlardan daha önemlisi Mevlâna'nın nur kaynağı olmasıdır. Mevlâna gibi bir Allah sevgilisini can evinde taşıyıp beslemek bir şansına sahiptir. Babası onu Bahaeddin Veled'e zevce olacağını müjdelemişti. Mümine Sultan, eşi Bahaeddin Veled'e iki çocuk verdi. Muhammed Alaaddin ve Muhammed Celaleddin.

Mümine Sultan, saliha bir kadındı. Züht ve takva içerisinde yaşayarak Allah'a karşı iyi bir kul, Bahaeddin Veled'e sadık bir eş, çocuklarına da müşfik bir anne oldu. En sıkıntılı zamanlarda kocasına daima yardımcı oldu. Tıpkı mübarek annemiz Hatice'tül Kübra'nın Hz. Peygamber efendimize yaptığı gibi kriz zamanlarında eşine destek veriyordu. Mevlâna, Mesnevîsi'nin bir beyitinde: "Kadın Allah nurudur. Sevgili değil yaratıcıdır." buyurur. Bu mübarek söz, Allah'ın Halikiyet sıfatının kadında tecelli ettiğinin bir ifadesidir. Mümine Sultan, Sultan'ül Ulemâ'ya vefalı bir eş, gönüller sultanı Mevlâna'ya analık eden seçkin bir insandı. Karaman'da kaldıkları dönemde vefat etmiş ve Ak Tekke denilen zaviyeye defnedilmiştir. Mümine Hatun, "Mader-i Sultan" (Sultanın annesi) diye ün salmıştır. Ne yazık ki hayatı hakkında çok fazla şey bilinmiyor, ancak Allah'ın seçilmiş bir kulu olduğuna dair rivayetler çoktur.

Eski ismiyle Larende, bugunkü adıyla Karaman'da Ak Tekke Türbesinde medfun bulunan Mümine Sultan'ın kabri, Mevlâna âşıklarının ziyaret ettikleri kutsal bir ziyaretgâh olmuştur.